O nas

KRÓTKA INFORMACJA O FIRMIE BiaMar

…. Firma BiaMar której właścicielem jest Marek Knapek zajmuje się produkcją wyrobów cukierniczych. Wszystkie nasze wyroby to produkty nie zawierające glutenu. Specjalizujemy się również w produkcji ciastek bezcukrowych oraz ciastek niskobiałkowych PKU. Nasze wyroby kierujemy do osób, które muszą pogodzić się z koniecznością dostosowania swojego żywienia do wymogów diety. Dzięki nam osoby te nie muszą rezygnować z prostej radości jaką niesie spożywanie wszelkiego rodzaju wyrobów cukierniczych. Mamy wyroby pozwalające zaspokoić najbardziej wyszukane gusta naszych odbiorców. Produkujemy wyroby cukiernicze zarówno w polewie deserowo-kakaowej lub bez polewy. Nasze wyroby mogą być wypełnione różnorodnymi masami o wielu smakach.

NASZA NAJNOWSZA NAGRODA – dyplom dla najlepszego produktu targów – GLUTEN FREE EXPO 2015r.

 

Wy­twa­rza­my wy­ro­by die­te­ty­czne dla osób za­cho­wu­ją­cych die­tę :

– bezglutenową,
– bezcukrowową,
– niskobiałkową, PKU

 …. Firma BiaMar istnieje na rynku od po­nad dwu­dzie­stu lat – po­wsta­ła w 1992 ro­ku. Od 2009 ro­ku fir­ma pra­co­wa­ła, ja­ko pod­wy­ko­na­wca du­żej fir­my bez­glu­te­no­wej, pro­du­ko­wa­li­śmy wy­ro­by cu­kier­ni­cze tyl­ko z wła­snych przez fir­mę za­sto­so­wa­nych te­chno­lo­gi cu­kier­ni­czych (wła­sne re­ce­ptu­ry), do­star­cza­ne na te­ren Pol­ski i ca­łe­go świa­ta. Od 2014 ro­ku bu­du­je­my swo­ją mar­kę na wy­ro­bach cu­kier­ni­czych,wy­twa­rza­nych na wła­snych re­ce­ptu­rach.
W tym cza­sie nie­ustan­nie pra­cu­je­my nad do­sko­na­le­niem pro­ce­sów te­chno­lo­gicz­nych. Do pro­du­kcji re­gu­lar­nie wdra­ża­my no­we pro­ce­du­ry i urzą­dze­nia. Dba­my o cią­głą po­pra­wę ja­ko­ści na­szych wy­ro­bów. Dzię­ki wie­lo­le­tnie­mu doś­wiad­cze­niu opra­co­wa­li­śmy sze­reg no­wych wy­ro­bów. Smak na­szych wy­ro­bów je­st ró­wnie do­sko­na­ły jak smak wy­ro­bów cu­kier­ni­czych nie­ogra­ni­czo­nych wy­ma­ga­nia­mi róż­no­ra­kich diet. Szczy­ci­my się fa­ktem, że czę­sto smak na­szych wy­ro­bów jest oce­nia­ny przez sma­ko­szy wy­żej niż smak tra­dy­cyj­nych wy­ro­bów. Nie­ustan­nie opra­co­wu­je­my i te­stu­je­my no­we re­ce­ptu­ry.
W la­bo­ra­to­riach zew­nę­trznych re­gu­lar­nie spra­wdza­my ja­ko­ść na­szych wy­ro­bów. Na­sza pra­ca je­st na­szą pa­sją zro­dzo­ną z ta­len­tu z du­żą do­mie­szką wy­trw­ało­ści.

Główne założenia na które kładziemy nacisk w firmie BiaMar :

– dbałość o doskonały smak naszych wyrobów,
– dbałość o wysoką jakość naszych wyrobów,
– dbałość o zgodność naszych wyrobów z wymaganiami różnorodnych diet,
– nieustanne badania i próby mające na celu poprawę smaku – opracowywanie nowych przepisów,
– rozbudowa parku maszynowego celem poprawy bezpieczeństwa i jakości wyrobów,
– rozszerzanie oferty naszych wyrobów,
– dbałość o zadowolenie klienta.

Kilka zdjęć z naszego zakładu. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.